Konsultativt stöd

Vi bistår med våra expertkunskaper i dina förändringsprocesser. Vi är specialiserade på motivationshöjande insatser och utveckling av evolutionära organisationer.

Seminarier och workshops

Vi utbildar inom följande områden:

Motivation

Baserat på Dan Pinks motivationsteori om hur man genom att stärka medarbetarnas upplevelse av autonomi, bemästrande och meningsfullhet kan höja graden av inre motivation i arbetet. Seminariet inkluderar även ett avsnitt om effekten av chefens förväntningar på sina medarbetare.

Känsloliv och arbetsliv

Mjuka frågor som känslor och psykiskt mående har i många år levt en undanskymd tillvaro på svenska arbetsplatser, inte minst eftersom de ofta uppfattas som svåra att arbeta med. Nya vetenskapliga rön, med sin grund i positiv psykologi, har visat på betydelsen av ett positivt känslomässigt klimat på arbetsplatsen, både ur ett hälsoperspektiv och ur ett prestationsperspektiv.

Värderingar

För varje år tar fler arbetsgivare initiativ som syftar till att skapa en värdegrund, hitta värdeord eller andra värdeladdade formuleringar för att fungera som styrmedel i organisationen. Men är verkligen alla värdeord lika bra som styrmedel? Reagerar alla medarbetare lika positivt oavsett vilken värdegrund vi formulerar? Räcker det med att bara välja rätt ord? Vi visar på skillnaden mellan olika typer av värden, hur vi människor påverkas av dem och värdeområdenas koppling till vår motivation.

Mindset

Carol Dweck har under de senaste tio åren med sin forskning visat hur vår syn på förmågor och begåvning påverkar inte bara vårt inlärningsmönster och vår prestation, utan även hur vi möter utmaningar, hur vi ser på misslyckanden och hur det påverkar vårt sätt att arbeta och samarbeta. Kunskap som är ett måste för varje lärande organisation.

Evolutionära organisationer

Historien har visat att varje gång mänskligheten utvecklar sin förståelse för mänskligt fungerande så hittar vi nya och mer funktionella sätt att samarbeta och att bygga organisationer. Frederic Laloux har med exempel från olika branscher och organisationstyper visat hur nästa steg i organisationsutvecklingen kan se ut.

Laloux har identifierat tre utmärkande aspekter för dessa organisationer: självledarskap, strävan efter helhet och evolutionärt syfte. Tillsammans eller var för sig tjänar dessa aspekter till att stärka organisationers flexibilitet, innovationsförmåga och attraktivitet som arbetsgivare samt till att skapa en miljö som tar tillvara medarbetarnas fulla potential i arbetet genom engagemang, ansvarstagande, tillit och meningsfullhet.

Coachning

Vi är ett stöd för dig som vill ha en samtalspartner i frågor som rör ledarskap, personal och organisation. Tillsammans formulerar vi de frågeställningar som du vill bearbeta.